Rechten en plichten

Rechten en plichten van de psycholoog en de cliënt 

De vrijgevestigde psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan in de Beroepscode voor Psychologen (zie de informatie voor cliënten op www.lvvp.info). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hierna toegelicht: 

De behandelrelatie

De psycholoog/psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag de behandelaar cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog geen overeenkomst met je sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding van jouw gegevens 

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met jouw toestemming gegevens over jou verstrekken aan bijvoorbeeld een keuringsarts of Arbodienst. Via een zogenoemde materiële controle mag jouw zorgverzekeraar nagaan of jouw behandeling correct is gedeclareerd. Indien dat proportioneel is en noodzakelijk voor het onderzoek, is jouw zorgverzekeraar daarbij gerechtigd om jouw dossier in te zien. Dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering. Jouw behandelaar mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van jou nodig wanneer hij over jouw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben. Jouw behandelaar heeft jouw toestemming wél nodig voor het terugkoppelen van informatie naar jouw huisarts. Met klachten over schending van jouw privacy door jouw zorgverzekeraar kun je voor informatie en advies terecht bij het Landelijk Platform GGz (LPGGz) via www.platformggz.nl

Opt-outregeling

Indien jij er principieel bezwaar tegen hebt dat jouw zorgverzekeraar jouw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, dan kun je daartegen bezwaar maken bij jouw behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld. Deze kun je tekenen bij aanvang van de behandeling.

Het behandelplan

De psycholoog/psychotherapeut is verplicht jou te informeren over wat hij denkt dat er met jou aan de hand is. Hij moet met jou overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal jou ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geef jij toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met jou blijven bespreken. De psycholoog mag jou alleen informatie onthouden wanneer je daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Jouw dossier

De psycholoog/psychotherapeut bewaart jouw gegevens in een dossier. Dat zijn de verwijzing, de indicatiestelling, jouw brieven en brieven over jou, alsook een beschrijving van de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Jij mag jouw dossier inzien en fotokopieën maken. Jij hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met jouw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heb jij recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van jouw behandelaar. Jij mag wel iets aan jouw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag je bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop jouw situatie is weergegeven. Jij hebt het recht jouw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. De administratieve gegevens over jouw behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. De praktijk is verplicht jouw dossier na afloop van de consulten nog 15 jaar te bewaren.   

Recht op informatie

Vanuit de WWGZ heb jij recht op informatie over bijvoorbeeld tarieven, wachttijden en ervaringen van andere cliënten. Verder is jouw behandelaar verplicht jou te informeren over incidenten met merkbare gevolgen: de aard en de toedracht ervan en de maatregelen die jouw behandelaar heeft genomen om de gevolgen voor jou te beperken dan wel weg te nemen. Jouw behandelaar moet in jouw dossier een notitie maken van het tijdstip, de aard en toedracht van het incident en de namen van alle betrokkenen. 

Kwaliteitsstatuut 

Vanaf 1 januari 2017 dienen alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Hierin staat hoe de zorg is geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Het kwaliteitsstatuut van Derks & Douven is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland en hieronder in te zien door op de link te klikken evenals ons privacy statement (AVG)

Privacy statement Derks & Douven
-privacystatement-maart 2020.pdf (101.57KB)
Privacy statement Derks & Douven
-privacystatement-maart 2020.pdf (101.57KB)
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info